Tekst - utdrag fra oppgave

Leif Harboe gir i Norskboka.no mange råd om bruk av blogg i norskfaget. (Harboe, 2010) Han understreker viktigheten av klare kjøreregler i forhold til personvern, og at elevene ikke bør legge stoff ut på sin personlige blogg, men bør opprette egen blogg til faglig bruk. Harboe framhever blant annet fordelen ved å bruke blogg i forhold til kommunikasjon og samarbeid med medelever og lærer, gode muligheter for underveisvurdering og at bloggskriving bidrar til større tekstproduksjon og bedre digital kompetanse.


I samfunnsfag for Vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram inngår mange kompetansemål i læreplanen. Ett av disse kompetansemålene som er å "finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag", (Utdanningsdirektoratet , u.å.) bruker vi som veiledere til å informere om utdanning og yrker. Vi har i forkant av dette gjort avtaler med de forskjellige faglærerne i samfunnsfag og overtar undervisningen av elevene i disse timene.

Kilder

Litteraturliste
Harboe, L. (2010) Norskboka.no : Digitale verktøy i norskfaget. Oslo: Universitetsforlaget
Hoem, J. og Schwebs, T. (2010) Tekst2null : Nettsamtalens spillerom. Oslo : Universitetsforlaget
Krokan, A. (2012) Smart læring : Hvordan IKT og sosiale medier endrer læring. Bergen: Fagbokforlaget
Østerud, S. (2004) Utdanning for informasjonssamfunnet: Den tredje vei. Oslo: Universitetsforlaget
Nettadresser
Karriereverktøy DA ( u.å) Wie Karriereverktøy. hentet 11.12.2013 fra
http://karriereverktoy.no/
Kragerø videregående skole (2013).IKT-plan for Kragerø videregående skole. Hentet 11.12.2013 fra
http://www.kragero.vgs.no/Skolen/Planer/IKT-plan
Telemark Fylkeskommunen. ( 2013) IKT-standard for skolen i Telemark Fylkeskommune. Hentet 9.12.2013 fra
http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Aktuelt/IKT-standard-for-skolen-i-Telemark-Fylkeskommune#.UqWuJct3uUk
Utdanningsdirektoratet. (2012) Læreplan i samfunnsfag - kompetansemål: Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Hentet 11.12.2013 fra
http://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Kompetansemaal/?arst=1858830316&kmsn=-1510282425

Utdanningsdirektoratet. ( 2012) Rammeverk for grunnleggende ferdigheter: Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet. Hentet 8.12.2013 fra
http://www.udir.no/Upload/larerplaner/lareplangrupper/RAMMEVERK_grf_2012.pdf?epslanguage=no